ورود ثبت نام
پذیرفته شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی ۹۷-۹۶
* اسامی ذیل صرفاً تعدادی از پذیرفته شدگان شعبه فاطمی و آریاشهر هستند که عکس خود را در اختیار مجموعه قرار دادند.