ورود ثبت نام
پذیرفته شدگان تیزهوشان ۹۸-۹۷
* اسامی ذیل صرفاً تعدادی از پذیرفته شدگان شعب اندیشمند هستند که عکس خود را در اختیار مجموعه قرار دادند.