نمونه سؤالات آزمون تیزهوشان

 

4

 

ششم-ابتدایی                        پنجم-ابتدایی

 

 

ریاضیات و هوش  1                                                         ریاضیات و هوش 1

ریاضیات و هوش  2                                                         ریاضیات و هوش 2

ریاضیات و هوش  3                                                         ریاضیات و هوش 3

ریاضیات و هوش  4                                                         ریاضیات و هوش 4

ریاضیات و هوش 5                                                           ریاضیات و هوش 5

—————–                                                               ریاضیات و هوش 6

علوم تجربی 1

علوم تجربی 2                                                                علوم تجربی 1

علوم تجربی 3                                                                علوم تجربی 2

علوم تجربی 4                                                                علوم تجربی 3

—————–                                                              علوم تجربی 4

فارسی 1

فارسی 2                                                                        فارسی 1

فارسی 3                                                                        فارسی 2

فارسی 4

—————–                                                              قرآن و هدیه ها 1

قرآن و هدیه ها 1                                                            قرآن و هدیه ها 2

قرآن و هدیه ها 2

قرآن و هدیه ها 3

—————–

اجتماعی 1

اجتماعی 2

—————–

تفکر و پژوهش