تحلیل سؤالات کنکور و بررسی اخیر نشان می دهد برای موفقیت در کنکور دانشگاه ها ، فقط به سطح “دانش” کتابهای درسی اکتفا نشده است !
و طراحان سؤالات کنکور ، ارزشیابی از سطوح یادگیری بالاتر از “دانش” را در دستور کار خود قرار دادند.
این سطوح عبارتند از :
– فهم و درک
– کاربرد
– تجزیه و ترکیب

از آنجایی که مدارس اندیشمند بر یادگیری در سطوح بالای شناختی دانش آموزان تاکید دارند و برای دستیابی به آن برنامه ریزی کرده اند ، لذا معتقدیم تحصیل در مدارس اندیشمند یکی از عوامل بسیار مهم قبولی در دانشگاه های معتبر می باشد.