کتاب ریاضی تیزهوشان هشتم

شامل درسنامه دروس . 1394پرسش چهارگزینه ایبه همراه پاسخ تشریحی قابل استفاده داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان. دیگر مدارس…

13
330,000 تومان

کتاب علوم تیزهوشان هشتم

مؤلفین: طالبی، پورزمانی، امام نیری

فیزیک: افشین دانش نژاد

زیست و شیمی: بهناز اسدی

این کتاب شامل:

615 پرسش چهارگزینه ای به همراه پاسخ تشریحی و درس نامه می باشد. نویسندگان کتاب، تجربه سال ها تدریس شان را در مدارس تیزهوشان در این کتاب جمع آوری نموده تا آن را به عنوان یک منبع بسیار خوب برای دانش آموزان باهوش تبدیل نماید

44
250,000 تومان