• کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
  • 12 سال مدرس انجمن ریاضیدانان جوان
  • مدرس ریاضی از پایه دوم تا ششم و هفتم دوره اول در مناطق 3، 4 و 5 تهران از سال 78
  • مؤلف کتاب کمک آموزشی ریاضی سوم ابتدایی نشر راه اندیشه
  • معاونت آموزشی دبستان مبتکر اندیشمند از سال 96